Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami (dále jen „podmínky“) řídíme prodej výrobků a služeb (dále jen zboží) naší společnosti VAPIS stavební hmoty s.r.o., IČ 27592065, nestanoví-li jednotlivá dohoda či kogentní ustanovení občanského zákoníku či jiného právního předpisu jinak. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nás nijak nezavazují, ani když je výslovně nerozporujeme.

2. Způsob prodeje

Prodej zboží se uskutečňuje na základě naší nabídky a jejího potvrzení kupujícím, čímž vzniká kupní smlouva, přičemž za uzavření smlouvy považujeme i prodej zboží na základě písemné objednávky a dodávky zboží, doložené dodacím listem potvrzeným kupujícím. Přijme-li kupující naši nabídku s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, nejedná se o přijetí nabídky námi. V případě jednorázového prodeje a platbě kupní ceny v hotovosti se od písemné formy upouští a dokladem o uzavřené kupní smlouvě je daňový doklad – faktura za hotové, na němž kupující potvrdí převzetí zboží.

3. Dodací podmínky

Vyhrazujeme si právo volby výrobního závodu nebo skladu, z kterého výrobky dodáme. Naši povinnost dodávky plníme – i když je dojednána dodávka fco stavba – předáním zboží dopravní firmě (nebo kupujícímu) na místě nakládky. S předáním zboží přechází na objednatele riziko nebezpečí škody na zboží. Objednatel ručí rovněž za sjízdnost přístupových cest k místu vykládky pro nákladní vozidla – zaplachtované návěsy 40 tun. O sjízdnosti cesty rozhoduje řidič vozidla. Je-li řidič směrován na nezpevněnou plochu, odpovídá objednatel za všechny škody, které tím vzniknou na vozidle nebo materiálu. Bezprostředně po příjezdu vozidla na místo vykládky je objednatel povinen jej vyložit. Není-li tomu tak, odpovídá objednatel za vzniklé vícenáklady. V případě převzetí zboží v místě nakládky nese objednatel nebo jím pověřená třetí osoba výlučnou odpovědnost za řádné a bezpečné naložení materiálu na vozidlo. Obzvlášť je objednatel nebo jím pověřená třetí osoba výlučně odpovědný za dodržení předepsané maximální hmotnosti vozidla a řádné zabezpečení nákladu v souladu s místně platnými předpisy.

4. Dodací lhůty

Pokud nedohodneme jinak, jsou veškeré naše informace o termínech dodání informativní a nezávazné. Kupující nás může po uplynutí 2 týdnů po marném sjednaném termínu dodání písemně vyzvat k dodávce v přiměřené lhůtě. Po neúspěšném uplynutí této lhůty je oprávněn odstoupit od smlouvy. Naše ručení za úhradu nároků z takto vzniklé škody se řídí ustanoveními bodu 6. Odpovědnost za vady, reklamace. Kupující nemůže uplatňovat nároky ze zpoždění dodávek, které neumíme ovlivnit. V případě vyšší moci jakéhokoliv druhu v některém z našich závodů nebo v závodech dodavatelů, dopravních komplikací, stávek nebo jiných námi nezaviněných prodlev a potíží s dodáním, jako např. přerušení dodávky elektrické energie, nebo silný vítr znemožňující nakládku, se dodací lhůta prodlužuje o dobu omezení. Stane-li se naše dodací povinnost nemožnou, jsme od povinnosti dodání osvobozeni. Kupujícího či objednatele o tom budeme bezodkladně informovat a uhradíme mu jeho případná provedená protiplnění.

5. Kvalita, rozměry

Jsme zavázání, že námi dodané zboží je způsobilé pro použití k účelu, k němuž bylo vyrobeno a že má vlastnosti požadované příslušnými normami. Údaje o rozměrech a hmotnostech vyplývají z příslušných definic a ustanovení EN 771-2. Veškeré údaje obsažené v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech, cenících a cenových nabídkách nebo podkladech jsou nezávazné, pokud nejsou v kupní smlouvě či potvrzení objednávky výrazně označeny jako platné.

6. Odpovědnost za vady, reklamace

Objednávající musí bez odkladu prověřit řádnost a správnost dodávky. Zjevné vady, nesprávnosti v počtu či záměny zboží nám musí bez odkladu dokumentovatelně ohlásit, v každém případě však ještě před zabudováním, smícháním nebo zpracováním materiálů. Odpovídáme za faktické a právní vady zboží v rozsahu § 2099–§ 2112 obč. zák., nedohodneme-li se jinak. Pro reklamaci zjevných vad se stanovuje lhůta deseti dnů ode dne uskutečnění dodávky zboží. Veškeré reklamace musí být uplatňovány písemně, a to neprodleně poté, kdy byly kupujícím zjištěny. Jsme povinni každou reklamaci prošetřit za případné účasti kupujícího a vyřídit ji písemně. Reklamace musí obsahovat jednoznačné údaje o druhu reklamovaného výrobku, popis vady, číslo dodacího listu popřípadě číslo výrobní šarže. Reklamující nám musí poskytnout možnost být přítomni při zjišťování rozsahu reklamace nebo při případném odběru vzorků. Pro vlastnosti dodaných výrobků jsou rozhodující platné evropské normy, pokud není dohodnuto něco jiného. Jiné vlastnosti výrobků musí být výslovně nadefinovány a jejich garance z naší strany výslovně dohodnuta. Kupující (objednavatel) nesmí reklamované nebo zjevně vadné zboží použít. Neručíme za škody vzniklé nedodržením této povinnosti. Stejně tak neručíme za drobná poškození nebo změny barvy, vzniklé při výrobě, dopravě nebo užití našich produktů, které jen nepodstatně ovlivňují jejich běžnou použitelnost stejně tak jako za běžné opotřebení při jejich prodeji ve stavebninách, pokud toto drobné poškození nebo opotřebení odpovídá běžné úrovni jiných srovnatelných produktů v oboru. Při včasné a oprávněné reklamaci má reklamující nárok požadovat namísto vadného zboží dodávku stejného zboží nezávadného. Marného plnění se může kupující dovolávat, teprve když dvě náhradní dodávky byly rovněž závadné a když od reklamace uplynula doba delší než 10 dnů.
Uplatnění reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti k zaplacení celé kupní ceny dodaného zboží. Ustanovení § 2108 Obč. Zákoníku se neužije. Vznikne-li dodáním vadného zboží kupujícímu škoda, za niž odpovídáme, uhradíme kupujícímu pouze skutečnou škodu a nikoliv další případné nároky (např. ušlý zisk, úroky z prodlení, majetkové sankce jako penále, smluvní pokuty apod.). Vzniknou-li kupujícímu vůči nám jakékoliv pohledávky z titulu uplatněné odpovědnosti za vady či z jiného důvodu, nesmí kupující tyto pohledávky postoupit třetí osobě bez našeho předchozího písemného souhlasu.

7. Kupní cena

Naše nabídky a ceny jsou smluvní. Ceny se rozumí zásadně fco stavba včetně dopravy na místo určení vozidly vhodnými pro dopravu vápenopískových prvků, při plném vytížení vozidla, tj. 24 tun nákladu, a řídí se dle nám zadaného místa určení. V případě dodávky materiálu ne zcela vytíženým vozidlem jsme oprávněni účtovat odpovídající příplatek na úhradu nákladů na dopravu. Při dodávce / prodeji tzv. FCO stavba neobsahuje cena náklady na složení výrobků z dopravního prostředku.

8. Platební podmínky

Naše faktury jsou splatné prostřednictvím bankovního inkasa se skontem 3 % z fakturované ceny zboží ve lhůtě splatnosti 7 dnů od data faktury. Skonto poskytujeme pouze v případě, že veškeré naše dříve vystavené splatné faktury na kupujícího jsou uhrazeny. Při překročení lhůty splatnosti budeme účtovat kupujícímu úroky z prodlení v zákonné výši, minimálně však ve výši běžných úroků obchodních úvěrů, platné v době vzniku splatné pohledávky. Započítání vzájemných závazků a pohledávek je možné, pouze pokud je protipohledávka kupujícího námi uznaná, je nesporná nebo právně účinná. Při nedodržení platebních podmínek, stejně jako za okolností, které činí kredibilitu kupujícího odůvodněně spornou nebo neznámou, jsme oprávněni dodávky uskutečňovat pouze proti platbě v hotovosti popřípadě na základě zálohové platby.
Nezaplatí-li kupující kupní cenu v termínu její splatnosti a tím vznikne naše splatná pohledávka za kupujícím, můžeme s touto pohledávkou volně nakládat, zejména ji postoupit jiné osobě, zastavit ji apod.
Sjednaná skonta poskytujeme přímo ve fakturách. Pokud kupující opakovaně nedodrží ve faktuře uvedenou a smluvně sjednanou splatnost, budeme po předchozím upozornění poskytovat další sjednané slevy pouze zpětně formou dobropisu, a to pouze z faktur uhrazených ve sjednané lhůtě splatnosti a v jejich časovém pořadí. Dobropis na slevu bude poté proveden do konce následujícího měsíce.

9. Vlastnické právo

Vlastnické právo k prodávanému zboží kupující nabývá až úplným zaplacením celé kupní ceny a případných dalších našich pohledávek vůči němu v souvislosti s plněním dodávky. Ke dni přechodu vlastnického práva na kupujícího předáme kupujícímu potřebné listiny, vztahující se k prodávanému zboží. Nebude-li kupní cena kupujícím uhrazena ve lhůtě splatnosti stanovené v těchto podmínkách, jsme po marném uplynutí této lhůty oprávněni ke zpětnému převzetí prodaných výrobků do své moci jako jejich vlastník. Kupující se zavazuje umožnit nám za tímto účelem vstup do prostor, kde jsou tyto naše výrobky uloženy, a zavazuje se umožnit nám jejich naložení a odvezení, a to i tehdy, jsou-li umístěny u třetí osoby. Při porušení tohoto závazku nám odpovídá kupující za veškeré náklady a škody, které nám tím vzniknou, a je povinen nám je po naší výzvě uhradit.

10. Místa plnění, příslušnost soudu, užití práva

Místem plnění naší povinnosti dodávky se rozumí místo nakládky dle bodu 3. Dodací podmínky. Místem plnění pro všechna ostatní práva a povinnosti smluvních stran je místo našeho obchodního sídla. Sjednává se výlučná místní příslušnost soudu, místně příslušného našemu sídlu. Platí české právo.

11. U stanovení o neúčinnosti

Pokud by se stala jednotlivá ustanovení těchto Obchodních a dodacích podmínek neúčinnými, nedotýká se toto platnosti případné smlouvy či ostatních platných ustanovení těchto Obchodních a dodacích podmínek.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1. ledna 2017 a platí do data, ve kterém vstoupí v platnost naše nové Všeobecné obchodní a dodací podmínky. Platné podmínky jsou součástí aktuálně platného ceníku. Kupující souhlasí s bezplatným užitím případné fotodokumentace a informací o technických/technologických parametrech dodaného (instalovaného) zboží pro obchodní prezentaci prodávajícího.

Stav: 1. leden 2017